Právní ujednání

Právní jednání společnosti Anteduco s.r.o., se sídlem Dlouhá 48, Malé Kyšice, IČ: 24734870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 169908 („Společnost“) podléhá následujícím omezením:

  1. Reklamní a obchodní sdělení Společnosti mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou z objektivních důvodů získána potřebná interní schválení v rámci Společnosti. V takovém případě bude zájemce neprodleně informován.
  3. Společnost právně jedná pouze v písemné formě a jednání v jiné formě Společnost nezavazuje, pokud nebylo ze strany Společnosti výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.
  4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem, změnou či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, změnou či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
  5. Společnost poskytuje informace výlučně na základě podkladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče a/nebo které nastaly až po poskytnutí příslušné informace.